Departamento ng Filipino

Misyon ng Departamento ng Filipino na makabuo ng isang komunidad na magsisilbing buhay na simbolo ng identidad ng pamantasan at instrumento sa pagpapayabong at pagpapayaman ng wikang Filipino: magtaguyod ng mga patakarang pangwika ng pamantasan, magsabuhay ng kamalayang Filipino, magsulong ng mga programang mahalaga sa pagpapayaman ng kultura at komunikasyong Filipino tulad ng Araling Filipino at Aralin sa Pagsasalin sa pamamagitan ng pagturo, paglektyur sa loob at labas ng bansa, pagriserts, pagsalin, pagkatha at pagsulat sa midya tungo sa intelektwalisasyon ng wika; at magpatuloy sa pangunguna sa larangan ng paggamit ng wika. Sa ikatutupad ng misyon, pahahalagahan ang nasyunalismo, lidersyip, excellence, kamalayan at pananagutang panlipunan, ispiritwalidad, kritikal na pag-iisip, at iba pang pagpapahalagang Lasallian.

filipino_home
filipino_Icon_book
filipino_publikasyon
filipino_hands
filipino_komunikasyon
filipino_news
filipino_awards
filipino_faculty

Update sa Departamento